Vastavus ja terviklikkus

|Tegevuskoodeks

Oleme pühendunud kõrgeimate eetiliste ja juriidiliste standardite järgimisele, et oma kasvu jätkata.

Käesolev käitumiskoodeks (edaspidi “koodeks”) on loodud selleks, et anda töötajatele selged juhised nende igapäevase äritegevuse valdkondades.

TTS tegutseb aususe, aususe ja professionaalsuse põhimõtteid järgides.

• Meie tööd tuleb teha ausalt, professionaalselt, sõltumatult ja erapooletult, ilma igasuguse mõjuta, mis puudutab kõrvalekaldeid meie enda heakskiidetud meetoditest ja protseduuridest või täpsete tulemuste esitamisest.

• Meie aruannetes ja sertifikaatides esitatakse korrektselt tegelikud järeldused, professionaalsed arvamused või saadud tulemused.

• Andmed, testitulemused ja muud olulised faktid esitatakse heauskselt ja neid ei muudeta valesti.

• Kõik töötajad peavad sellegipoolest vältima kõiki olukordi, mis võivad meie äritehingutes ja -teenustes põhjustada huvide konflikti.

• Mitte mingil juhul ei tohi töötajad kasutada oma ametikohta, Ettevõtte vara ega teavet isikliku kasu saamiseks.

Võitleme ausa ja tervisliku ärikeskkonna eest ning me ei aktsepteeri ühtki käitumist, mis rikub kehtivaid altkäemaksu- ja korruptsioonivastaseid seadusi ja määrusi.

|Meie reeglid on

• Keelata altkäemaksu pakkumine, kinkimine või vastuvõtmine mis tahes otseses või kaudses vormis, sealhulgas lepingulise makse mis tahes osa tagasivõtmist.

• mitte kasutada rahalisi vahendeid ega varasid ühelgi ebaeetilisel eesmärgil, et keelata muude marsruutide või kanalite kasutamine klientide, agentide, töövõtjate, tarnijate või töötajate või valitsusametnike jaoks sobimatute hüvede pakkumiseks või nendelt sobimatute hüvede saamiseks. .

|Oleme pühendunud

• Vastavus vähemalt miinimumpalga seadusandlusele ja muudele kehtivatele töötasu ja tööaega reguleerivatele seadustele.

• Lapstööjõu keeld – keelake rangelt lapstööjõu kasutamine.

• Sunniviisilise ja kohustusliku töö keeld.

• keelata kõik sunniviisilise töö vormid, olgu siis vanglatöö, sunnitöö, orjatöö, orjatöö või mis tahes mittevabatahtliku töö vormis.

• Võrdsete võimaluste austamine töökohal

• Nulltolerants väärkohtlemise, kiusamise või ahistamise suhtes töökohal.

• Kogu meie teenuste osutamise käigus saadud teavet käsitletakse ärikonfidentsiaalsena niivõrd, kuivõrd see teave ei ole juba avaldatud, kolmandatele isikutele üldiselt kättesaadav või muul viisil üldkasutatav.

• Kõik töötajad on isiklikult kohustunud allkirjastama konfidentsiaalsuslepingu, mille kohaselt ei tohi ühe kliendi kohta konfidentsiaalset teavet teisele kliendile avaldada ega püüa teenida isiklikku kasu mis tahes teabest, mis on saadud teie töölepingu raames. TTS ja ärge lubage ega hõlbustage volitamata isikute sisenemist teie ruumidesse.

|Vastavuse kontakt

Global compliance Email: service@ttsglobal.net

|Vastavuse kontakt

TTS järgib ausaid reklaami- ja konkurentsistandardeid, järgib ebaausa konkurentsi vastast käitumist, sealhulgas, kuid mitte ainult: monopol, sundkauplemine, kaupade ebaseaduslikud sidumistingimused, kaubanduslik altkäemaksu võtmine, vale propaganda, dumping, laimamine, kokkumängud, kommertsspionaaž ja/ või andmete vargus.

• Me ei taotle konkurentsieelist ebaseaduslike või ebaeetiliste äritavade kaudu.

• Kõik töötajad peaksid püüdma õiglaselt käituda Ettevõtte klientide, klientide, teenusepakkujate, tarnijate, konkurentide ja töötajatega.

• Keegi ei tohi kedagi ebaausalt ära kasutada manipuleerimise, varjamise, privilegeeritud teabe kuritarvitamise, oluliste faktide valeandmete esitamise või ebaausate tehingute kaudu.

|Tervis, ohutus ja heaolu on TTS-i jaoks olulised

• Oleme pühendunud puhta, turvalise ja tervisliku töökeskkonna pakkumisele.

• Tagame, et töötajad on saanud asjakohase ohutusalase koolituse ja teabe ning järgime kehtestatud ohutustavasid ja -nõudeid.

• Iga töötaja vastutab ohutu ja tervisliku töökoha säilitamise eest, järgides ohutuse ja tervisekaitse eeskirju ja tavasid ning teatades õnnetustest, vigastustest ja ohtlikest tingimustest, protseduuridest või käitumisest.

|Aus konkurents

Kõik töötajad vastutavad selle eest, et järgimine oleks meie äriprotsessi ja tulevase edu oluline osa, ning eeldatakse, et nad järgivad koodeksit enda ja ettevõtte kaitsmiseks.

Ühtegi töötajat ei alandata, karistatakse ega muudeta ebasoodsaid tagajärgi koodeksi range rakendamise tõttu, isegi kui see võib kaasa tuua äritegevuse kaotamise.

Siiski rakendame asjakohaseid distsiplinaarmeetmeid koodeksi rikkumise või muu üleastumise korral, mis võib kõige tõsisematel juhtudel hõlmata lepingu lõpetamist ja võimalikke õiguslikke meetmeid.

Meil kõigil on kohustus teatada käesoleva koodeksi tegelikest või kahtlustatavatest rikkumistest.Igaüks meist peab tundma end mugavalt, kui tõstatame muret, kartmata kättemaksu.TTS ei talu ühtegi kättemaksu nende suhtes, kes esitavad heauskselt teate tegelikust või kahtlustatavast üleastumisest.

Kui teil on käesoleva koodeksi mis tahes aspekti kohta küsimusi või muresid, peaksite need esitama oma juhendajale või meie vastavusosakonnale.


Küsige näidisaruannet

Raporti saamiseks jätke oma taotlus.