ELi rohelise kokkuleppe FCM-id

wps_doc_0

ELi roheline kokkulepe nõuab toiduga kokkupuutuvate materjalide praeguse hindamise käigus tuvastatud oluliste probleemide lahendamist ning selleteemaline avalik arutelu lõpeb 11. jaanuaril 2023 ning komitee otsus tuleb teha 2023. aasta teises kvartalis. peamised probleemid on seotud ELi FCM-alaste õigusaktide ja kehtivate ELi eeskirjade puudumisega.

Spetsiifilised asjaolud on järgmised:01 Siseturu ebapiisav toimimine ja võimalikud ohutusprobleemid mitteplastiliste FCM-ide puhul Enamikul muudel tööstusharudel peale plastide puuduvad konkreetsed ELi eeskirjad, mistõttu puudub kindlaksmääratud ohutustase ja seetõttu puudub asjakohane õiguslik alus. tööstusharu järgima.Kuigi teatud materjalide kohta on riiklikul tasandil kehtestatud erieeskirjad, on need sageli liikmesriikide lõikes väga erinevad või on aegunud, tekitades ELi kodanikele ebavõrdset tervisekaitset ja koormates tarbetult ettevõtteid, näiteks mitmekordse testimise süsteem.Teistes liikmesriikides puuduvad riiklikud eeskirjad, sest seal ei ole piisavalt ressursse iseseisvaks tegutsemiseks.Sidusrühmade hinnangul tekitavad need probleemid probleeme ka EL-i turu toimimisel.Näiteks FCM-id 100 miljardit eurot aastas, millest umbes kaks kolmandikku on seotud mitteplastmaterjalide tootmise ja kasutamisega, sealhulgas paljude väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega.02 Positiivne autoriseerimisloendi lähenemisviis Lõpptootele keskendumise puudumine Plastist FCM-i lähtematerjalide ja koostisosade nõuete positiivse heakskiitmise loendi esitamine toob kaasa äärmiselt keerukad tehnilised eeskirjad, rakendamise ja haldamise praktilised probleemid ning liigse koormuse riigiasutustele ja tööstusele. .Nimekirja koostamine takistas oluliselt muude materjalide, nagu tindid, kummid ja liimid, eeskirjade ühtlustamist.Praeguste riskihindamise võimaluste ja järgnevate ELi volituste kohaselt kuluks kõigi ühtlustamata FCM-ides kasutatavate ainete hindamiseks ligikaudu 500 aastat.Kasvavad teaduslikud teadmised ja arusaamine FCM-idest viitavad ka sellele, et lähteainetega piirduvad hinnangud ei käsitle piisavalt lõpptoodete ohutust, sealhulgas tootmise käigus juhuslikult tekkivate lisandite ja ainete ohutust.Samuti ei võeta arvesse lõpptoote tegelikku võimalikku kasutust ja pikaealisust ning materjali vananemise tagajärgi.03 Kõige ohtlikumate ainete tähtsuse järjekorda seadmise ja ajakohase hindamise puudumine Praeguses FCM-raamistikus puudub mehhanism uue teadusliku teabe kiireks läbivaatamiseks, näiteks asjakohased andmed, mis võivad olla kättesaadavad EL-i REACH-määruse alusel.Samuti puudub järjepidevus riskihindamise töös samade või sarnaste ainekategooriate puhul, mida hindavad teised ametid, näiteks Euroopa Kemikaaliamet (ECHA), mistõttu on vaja täiustada lähenemisviisi „üks aine, üks hindamine”.Lisaks tuleb EFSA sõnul täiustada riskianalüüse, et parandada haavatavate rühmade kaitset, mis toetab kemikaalistrateegias kavandatud meetmeid.04 Ebapiisav ohutus- ja vastavusteabe vahetus tarneahelas, vastavuse tagamise võime on ohus.Lisaks füüsilisele proovide võtmisele ja analüüsile on materjalide ohutuse määramisel kriitilise tähtsusega vastavusdokumentatsioon ning see kirjeldab üksikasjalikult tööstuse jõupingutusi FCMide ohutuse tagamiseks.Turvatöö.Selline teabevahetus tarneahelas ei ole samuti piisavalt läbipaistev, et võimaldada kõigil tarneahela ettevõtetel tagada lõpptoote tarbijatele ohutus ja võimaldada liikmesriikidel seda praeguse paberipõhise süsteemi abil kontrollida.Seetõttu aitavad kaasaegsemad, lihtsustatud ja digiteeritumad süsteemid, mis ühilduvad areneva tehnoloogia ja IT-standarditega, suurendada vastutust, teabe liikumist ja vastavust.05 FCM-määruste jõustamine on sageli kehv EL-i liikmesriikidel ei ole piisavalt ressursse ega piisavalt teadmisi, et jõustada kehtivaid FCM-määruste rakendamisel kehtivaid eeskirju.Nõuetele vastavuse dokumentide hindamine eeldab eriteadmisi ning selle alusel leitud mittevastavust on raske kohtus kaitsta.Seetõttu sõltub praegune jõustamine suuresti rändepiirangute analüütilisest kontrollist.Ligikaudu 400 migratsioonipiiranguga ainest on aga praegu sertifitseeritud meetoditega saadaval vaid umbes 20.06 Määrused ei võta täielikult arvesse VKEde eripära Praegune süsteem on VKEde jaoks eriti problemaatiline.Ühest küljest on äriga seotud üksikasjalikud tehnilised reeglid neile liiga raskesti mõistetavad.Teisest küljest tähendab konkreetsete reeglite puudumine, et neil pole alust tagada, et mitteplastmaterjalid vastaksid eeskirjadele, või neil puuduvad vahendid, et tegeleda mitmete liikmesriikide eeskirjadega, piirates seega nende toodete võimalust. turustada kogu ELis.Lisaks ei ole VKEdel sageli ressursse, et taotleda ainete heakskiitmist ja seetõttu peavad nad tuginema suuremate tööstusharu osalejate koostatud taotlustele.07 Määrus ei soodusta ohutumate ja säästvamate alternatiivide väljatöötamist Praegused toiduohutuse juhtimist käsitlevad õigusaktid pakuvad vähe või üldse mitte alust selliste reeglite väljatöötamiseks, mis toetavad ja julgustavad säästvaid pakendamisalternatiive või tagavad nende alternatiivide ohutuse.Paljud pärandmaterjalid ja ained kiidetakse heaks vähem rangete riskihinnangute alusel, samas kui uusi materjale ja aineid kontrollitakse rohkem.08 Kontrolli ulatus ei ole selgelt määratletud ja see tuleb uuesti läbi vaadata.Kuigi kehtivad 1935/2004 määrused sätestavad teema, märkisid hindamisperioodil läbi viidud avaliku konsultatsiooni kohaselt umbes pooled seda küsimust kommenteerinud vastanutest, et on eriti raske sattuda kehtivate FCM-i õigusaktide kohaldamisalasse. .Näiteks kas plastikust laudlinad nõuavad vastavusdeklaratsiooni.

Uue algatuse üldeesmärk on luua ELi tasandil terviklik, tulevikukindel ja jõustatav FCMi reguleeriv süsteem, mis tagab piisavalt toiduohutuse ja rahvatervise, tagab siseturu tõhusa toimimise ning edendab jätkusuutlikkust.Selle eesmärk on luua kõigile ettevõtetele võrdsed reeglid ja toetada nende võimet tagada lõppmaterjalide ja esemete ohutus.Uus algatus täidab kemikaalistrateegia kohustust keelata kõige ohtlikumate kemikaalide olemasolu ja tugevdada meetmeid, mis võtavad arvesse kemikaalide kombinatsioone.Arvestades ringmajanduse tegevuskava (CEAP) eesmärke, toetab see säästvate pakendilahenduste kasutamist, edendab innovatsiooni ohutumate, keskkonnasõbralike, korduvkasutatavate ja taaskasutatavate materjalide vallas ning aitab vähendada toidujäätmete teket.Algatus annab ka ELi liikmesriikidele volitused sellest tulenevate eeskirjade tõhusaks jõustamiseks.Eeskirju kohaldatakse ka kolmandatest riikidest imporditud ja ELi turule viidavate FCMide suhtes.

taust Toiduga kokkupuutuvate materjalide (FCM) tarneahela terviklikkus ja ohutus on kriitilise tähtsusega, kuid mõned kemikaalid võivad migreeruda toiduga kokkupuutuvatest materjalidest toitu, mille tulemuseks on tarbijate kokkupuude nende ainetega.Seetõttu kehtestab Euroopa Liit (EÜ) nr 1935/2004 tarbijate kaitsmiseks kõikidele FCM-idele ELi põhieeskirjad, mille eesmärk on tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse, kaitsta tarbijate huve ja tagada siseturu toimimist.Määrusega nõutakse FCMide tootmist nii, et kemikaalid ei satuks inimeste tervist ohustavatesse toiduainetesse, ning sätestab muud eeskirjad, näiteks märgistamise ja jälgitavuse kohta.Samuti võimaldab see kehtestada erieeskirjad konkreetsete materjalide jaoks ning kehtestab ainete riskihindamise protsessi Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) poolt ja võimaliku loa andmise komisjonilt.Seda on rakendatud plastist FCM-ide puhul, mille jaoks on kehtestatud nõuded koostisosadele ja heakskiidetud ainete loetelud, samuti teatud piirangud, nagu migratsioonipiirangud.Paljude muude materjalide, nagu paber ja papp, metall- ja klaasmaterjalid, liimid, pinnakatted, silikoonid ja kumm, jaoks ei ole ELi tasandil konkreetseid eeskirju, vaid mõned riiklikud õigusaktid.Kehtivate ELi õigusaktide põhisätted esitati 1976. aastal, kuid neid on alles hiljuti hinnatud.Õigusaktide rakendamise kogemus, sidusrühmadelt saadud tagasiside ja FCM-i õigusaktide käimasoleva hindamise käigus kogutud tõendid viitavad sellele, et mõned probleemid on seotud konkreetsete ELi eeskirjade puudumisega, mis on toonud kaasa ebakindluse mõnede FCMide ohutuse ja siseturuga seotud probleemide suhtes. .Täiendavaid konkreetseid ELi õigusakte toetavad kõik sidusrühmad, sealhulgas ELi liikmesriigid, Euroopa Parlament, tööstus ja valitsusvälised organisatsioonid.


Postitusaeg: 28.10.2022

Küsige näidisaruannet

Raporti saamiseks jätke oma taotlus.